Damayanti, H., S. Wikarsa, and G. Jafar. “FORMULASI NANOEMULGEL EKSTRAK KULIT MANGGIS (Garcinia Mangostana L.)”. Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia, Vol. 1, no. 3, Aug. 2019, pp. 166-7, doi:10.33759/jrki.v1i3.53.