Damayanti, H., Wikarsa, S. and Jafar, G. (2019) “FORMULASI NANOEMULGEL EKSTRAK KULIT MANGGIS (Garcinia Mangostana L.)”, Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia, 1(3), pp. 166-176. doi: 10.33759/jrki.v1i3.53.